Veikla

 

Asociacija atstovauja bei gina savo narių interesus visose valstybinės valdžios valdymo, taip pat savivaldybių ir teisėsaugos institucijose Lietuvoje bei už jos ribų, padeda kurti palankias sąlygas verslui, susijusiam su statybos specialiaisiais darbais, nuolat skatina profesinę konkurenciją.

Vienas iš asociacijos tikslų- jungtis į kitas Lietuvoje ar užsienyje, tame tarpe Europos Sąjungos valstybėse, veikiančias asociacijas ir atstovauti jose narių interesus. Asociacija rengia priemones asociacijos narių atliekamų paslaugų profesionalumui ir kokybei didinti, stengiasi užtikrinti asociacijos narių teikiamų paslaugų kokybę. Asociacijos nariams taip pat lengvatinėmis sąlygomis teikiamos teisinės konsultacijos.

Tik įsikūrusi asociacija buvo išlaikoma vien iš narių mokesčių, šiuo metu asociacijai jau suteiktas paramos gavėjo statusas, taip pat asociacijos pajamų gana žymi dalis yra iš platinamų leidinių, teikiamų konsultacijų ir statybinės dukumentacijos rengimo, profesinių žinių tikrinimo ir vertinimo veiklos, įvairių kvalifikacijos kursų kėlimo. Iš surinktų lėšų organizuojami įvairūs nemokami mokymai, supažindinantys su moderniausiais sprendimais, teikiantys realią naudą bei keliantys santechnikos srities darbuotojų kvalifikaciją. Atliekamas rengiamų mokymų testavimas, kurio metu  darbuotojai patys vertina mokymų teikiamą naudą, išsako pastebėjimus. Paraiškų norinčių dalyvauti šiuose apmokymuose skaičius nuolat auga, darbuotojai patys nurodo savo kvalifikacijos spragas, kurios srities apmokymai ar informacija juos domina. Apklausų rezultatai rodo, kad tokie apmokymai itin aktualūs ir nuolat reikalingi.                                                                     

Asociacijoje kuriamas normatyvinės - metodinės literatūros centras: iš Lietuvos Standartizacijos Departamento nuolat įsigyjami pastatų inžinerinių sistemų montavimą reglamentuojantys standartai,  prenumeruojama ir perkama užsienio bei Lietuvos specializuota naujausia techninė šios srities literatūra. Stengiamasi asociacijos narius aprūpinti specializuotais leidiniais, kurie įsigyjami lengvatinėmis sąlygomis. Asociacijoje sukaupta medžiaga turi galimybę naudotis visi organizacijos nariai. Leidiniai skolinami bei daromos straipsnių kopijos, stengiamasi sukurti sąlygas asociacijos narių darbuotojams nuolat šviestis bei tobulėti. Asociacija taip pat  yra parengusi ir savomis lėšomis išleidusi bei sėkmingai išplatinusi du specializuotus leidinius: A. Gluosnio „Santechniko montuotojo žinyną" (2007m.) bei A. Packevičiaus „Santechniko vadovą" (2008m.).Abu leidiniai buvo išleisti 1500 egzempliorių tiražais, abiejų tiražai yra baigiami realizuoti.Tai įrodo, kad šis darbas buvo savalaikis ir labai aktualus, nes leidinius įsigijo tiek pastatų inžinerines sistemas projektuojančios bei montuojančios organizacijos, tiek šiomis sistemomis prekiaujančios įmonės, tiek profesinio bei aukštojo mokslo įstaigos, tiek pavieniai statybos specialistai individualiam savo kvalifikacijos kėlimui. Taip pat atsižvelgiant į 2010 m. įvykusius smarkius pokyčius statybos teisinio reglamentavimo srityje, asociacija yra parengusi Statybos specialiųjų darbų taisykles: „Statinio inžinerinių sistemų (vandentiekio, nuotekų šalintuvo, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, dujotiekio) montavimo darbai", „Bendrieji statybos (žemės) ir inžinerinių tinklų (vandentiekio, nuotakyno, šilumos tiekimo vamzdynų, dujotiekio) įrengimo darbai, „Projektavimo darbų organizavimas" .

 

Siekdama užtikrinti santechnikos įmonių teikiamų paslaugų kokybę, specialistų kvalifikacijos kėlimą bei atsakingą požiūrį į darbą, asociacija bendradarbiauja su valstybinėmis šalies institucijomis. Asociacijos nariai dalinasi patirtimi su Lietuvos statybininkų asociacija, Lietuvos Standartizacijos departamentu, Kauno statybininkų rengimo centru, Lietuvos darbo birža, VGTU Kokybės vadybos centru, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija, Statybos Produkcijos Sertifikavimo Centru ir pan. Asociacijos nariai tiesiogiai dalyvauja ir švietimo įstaigų veikloje -  asociacijos prezidentas bei UAB „Vėsa ir partneriai" vadovas Juozas Marčiulaitis yra Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos baigiamųjų egzaminų komisijos pirmininkas, AB „Šilduva" vadovas Gediminas Paplauskas Kauno statybininkų rengimo centro baigiamųjų egzaminų komisijos pirmininkas. Pažymėtina, kad asociacijos įmonės aktyviai dalyvauja švietimo įstaigų organizuojamose karjeros dienose: tai ne tik būdas iš praktiko pozicijų pažvelgti ir įvertinti mokomąsias programas, bet ir tuo pačiu aprūpinti savo įmones kvalifikuota darbo jėga. Aukštesniųjų ir aukštųjų mokyklų absolventams suteikiamos galimybės atlikti gamybinę praktiką, sudaromas lankstus darbo grafikas, kuris leidžia derinti darbą su studijomis, perspektyviems pasiūlomos nuolatinės darbo vietos.

Nuo 2008 m. Lietuvos santechnikų asociacija pagal Aplinkos ministro 2008 m. gegužės 30 d. įsakymą Nr. D1-288 vykdo statybos specialistų profesinių žinių patikrinimą ir vertinimą. Tam tikslui asociacija yra įsteigusi Profesinių žinių patikrinimo ir vertinimo komisiją, kurioje suburti didelę mokslinę ir gamybinę praktiką turintys specialistai iš visų statybos specialiųjų darbų sričių.