Egzaminai

Statybos specialistų atestavimas ir teisės pripažinimas yra statybos inžinieriaus kvalifikacijos įvertinimo procedūra, kurios metu nustatomas jo pasirengimas vadovauti ypatingųjų ir neypatingųjų statinių statybos techninės veiklos pagrindinėms sritims bei suteikiama teisė vykdyti šią veiklą.

Statybos inžinierių atestavimas vykdomas įgyvendinant Lietuvos Respublikos statybos įstatymą vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas".

Kvalifikacijos atestato įgijimas 

Lietuvos Respublikos ir trečiųjų šalių piliečių ir kitų fizinių asmenų turinčių statybos inžinieriaus profesinę kvalifikaciją ir siekiančių Lietuvos Respublikoje eiti ypatingųjų ir neypatingųjų statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas, kvalifikacijos atestatų išdavimo, keitimo, papildymo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, kvalifikacijos atestatų galiojimo panaikinimo tvarką nustato statybos techninis reglamentas STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ (toliau - STR 1.02.01:2017).

Pareiškėjas, siekiantis pirmą kartą įgyti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo kvalifikacijos atestatą, turi:

 1. susipažinti su STR 1.02.01:2017 keliamais minimaliais kvalifikaciniais reikalavimais;
 2. pasirinkti Lietuvos santechnikų asociaciją tos srities profesinių žinių įvertinimui (Profesinių žinių patikrinimo egzaminui) ir jį išlaikyti;
 3. pateikti Lietuvos santechnikų asociacijai  Prašymą ir atestavimui reikalingus dokumentus;
  Pastaba: Pareiškėjas turi teisę Prašymą ir atestavimui bei teisės pripažinimui reikalingus dokumentus pateikti per atstumą, elektroninėmis priemonėmis (info@santechnikams.lt, mob. Nr. 8698 21465 arba pristatyti dokumentus į Lietuvos santechnikų asociaciją).
 4. apmokėti atestavimo paslaugas.
 5. išlaikius profesinių žinių egzaminą, išlaikyti SSVA teisinių žinių egzaminą. Teisinių žinių egzaminai organizuojami pagal grafiką SSVA patalpose ir kai kuriuose Lietuvos miestuose.
 6. sulaukti informacijos apie priimtą SSVA sprendimą;
 7. atsiimti kvalifikacijos atestatą SSVA.

Jeigu Pareiškėjo statybos inžinieriaus aukštojo mokslo diplomas yra išduotas baigus studijas ne Lietuvos Respublikos aukštojoje mokykloje, Pareiškėjas privalo pateikti Studijų kokybės vertinimo centro pažymą dėl kvalifikacijos akademinio pripažinimo ir dokumentų vertimus į lietuvių kalbą.

Kvalifikacijos atestato papildymas 

Pareiškėjas, pageidaujantis papildyti turimą kvalifikacijos atestatą naujomis kompetencijomis, turi:

 1. pasirinkti Lietuvos santechnikų asociaciją tos srities profesinių žinių įvertinimui (Profesinių žinių patikrinimo egzaminui) ir jį išlaikyti;
 2. pateikti Lietuvos santechnikų asociacijai Prašymą dėl kvalifikacijos atestato papildymo (Prašyme nurodyti norimo papildyti kvalifikacijos atestato numerį) ir atestavimui reikalingus dokumentus;   

Pastaba: Pareiškėjas turi teisę Prašymą ir atestavimui bei teisės pripažinimui reikalingus dokumentus pateikti per atstumą, elektroninėmis priemonėmis (info@santechnikams.lt, mob. Nr. 8698 21465 arba pristatyti dokumentus į Lietuvos santechnikų asociaciją).

 1. apmokėti atestavimo paslaugas.
 2. išlaikius profesinių žinių egzaminą, išlaikyti SSVA teisinių žinių egzaminą. Teisinių žinių egzaminai organizuojami pagal grafiką SSVA patalpose ir kai kuriuose Lietuvos miestuose.
 3. sulaukti informacijos apie priimtą SSVA sprendimą;
 4. atsiimti kvalifikacijos atestatą SSVA.  

Visų reikalingų pateikti dokumentų sąrašas

 1. užpildytas prašymas;
 2. gyvenimo (profesinės patirties, susijusios su atestuojama veiklos sritimi) aprašymas. Pareiškėjas taip pat gali pateikti gyvenimo aprašymą curriculum vitae (pageidautina naudojantis Europass pavyzdžiu).
 3. per Statybos įstatymo 12 straipsnio 5 dalies 2 punkte nurodytą laikotarpį atliktų darbų, susijusių su prašyme nurodyta profesine veikla, sąrašas, kuriuos atliekant dalyvavo Pareiškėjas;
 4. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso, asmens tapatybės kortelės ar kito asmens dokumento) kopija; vardo ir (ar) pavardės keitimo dokumento (jei vardas ir (ar) pavardė buvo keisti) kopija;
 5. statybos inžinieriaus aukštojo mokslo diplomo ir jo priedėlio kopija (Pareiškėjas, teikdamas atestavimo dokumentus, privalo turėti diplomo originalą, kuris sulyginamas su kopija). Pareiškėjo įgytas išsilavinimas turi atitikti pareigas, statinių grupes (ar statinius) ir darbo sritį (sritis), kurios nurodytos jo prašyme. Kitų valstybių (trečiųjų šalių) piliečiai ir kiti fiziniai asmenys papildomai pateikia Studijų kokybės vertinimo centro pažymą dėl kilmės šalyje įgytos kvalifikacijos vertinimo;
 6. Pareiškėjas gali savo nuožiūra pateikti papildomus dokumentus, įrodančius jo kvalifikaciją (dokumentus apie turimą mokslinį laipsnį, kvalifikacijos kėlimą, dalyvavimą tarptautinėse programose ir kita);
 7. informacija ar dokumentai apie įvykusias statinių, kurių statybos procese dalyvavo Pareiškėjas, avarijas, kurių metu nukentėjo žmonės ar buvo sugadintas turtas.

SVARBU: Statybos inžinierių ir architektų, pageidaujančių įgyti teisę eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas branduolinės energetikos objektų statiniuose, profesines žinias šiuo metu (kol nėra įgaliotosios organizacijos, kuriai būtų suteikta teisė vertinti profesines žinias) tikrina SSVA paskirti Atestavimo ekspertai.

statreg