Kaip tapti nariu

Asociacijos nariais gali būti juridiniai asmenys – statybos įmonės bei kitos su statybos sektoriumi susijusią veiklą vykdančios įmonės, įstaigos ir organizacijos. Dalyvavimas asociacijos veikloje savanoriškas, pateikus laisvos formos prašymą, tačiau priimant į organizaciją  naujus narius atsižvelgiama į tam tikrus kriterijus - organizacijos dydį, jos egzistavimo laiką, vykdomų darbų specifiką ir apimtis, darbuotojų skaičių ir svarbiausia -  organizacijos veiklos etiką,  kurios sąvoka apibrėžiama sąžiningos konkurencijos, mokumo, įsiskolinimo valstybės įmonėms, legalios ir profesionalios veiklos kriterijais. Pateiktas prašymas svarstomas artimiausio asociacijos susirinkimo metu. Asociacijos susirinkimui priėmus sprendimą priimti į narius, juridinis asmuo laikomas tapusiu LSA nariu nuo stojamojo įnašo sumokėjimo dienos, jam išduodamas nario ženklas ir pažymėjimas.  Nariu tapęs juridinis asmuo gali naudotis visomis LSA teikiamomis paslaugomis, dalyvauti visuotiniame narių susirinkime, dalyvauti asociacijos veikloje.


Veikla
  • Narių atstovavimas  valstybinėse ir kt. institucijose;

  • Palankių sąlygų verslui kūrimas;

  • Konsultavimas ir statybinės dokumentacijos rengimas;

  • Leidyba;

  • Mokymai ir kvalifikacijos kėlimas;

  • Profesinių žinių vertinimas.

Ateities vizija
  • Sustiprinti pozicijas mokymų ir kvalifikacijos kėlimo srityse;

  • Parengti papildomas akredituotas mokomąsias programas;

  • Siekti, kad asociacijos paslaugomis naudotųsi daugiau JA ir FA.

statreg