Naujienos

II grupės nesudėtingųjų statinių (nuotekų valyklų ir rezervuarų) statyba

2023 03 06

Pažymime, kad 5 m3/per parą ir mažesnio našumo nuotekų valyklos ir nuotekų kaupimo rezervuarai priskiriami prie II grupės nesudėtingųjų statinių (pagal statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 3 lentelės 3.14 papunktį).

Leidimas statyti II grupės nesudėtingąjį statinį (tarp jų vietinę nuotekų valyklą) reikalingas, jeigu statinys patenka bent į vieną iš toliau nurodytų teritorijų ir yra mieste, konservacinės apsaugos prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, gamtos paveldo objekto, valstybinio parko, valstybinio rezervato, draustinio ar biosferos rezervato buferinės apsaugos zonoje (jei pagal Saugomų teritorijų įstatymą šioje teritorijoje statyba galima), Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoje (jeigu statoma ne sodyboje), – statant II grupės nesudėtingąjį statinį (išskyrus krašto apsaugos tikslams skirtose teritorijose statomą naują nesudėtingąjį statinį), magistralinio dujotiekio vietovės klasių teritorijose, esančiose 200 metrų atstumu abipus magistralinio dujotiekio vamzdyno ašies.

Teritorijų sąrašas nurodytas statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 3 priedo 1.2 ir 1.4 papunkčiuose.

Jei tokių statinių statyba nepatenka į šias išvardintas teritorijas, jų statybai statybą leidžiantis dokumentas (SLD) neprivalomas.

Statinio projektą privaloma parengti tais atvejais, kai privalomas SLD (Statybos įstatymo 24 straipsnio 3 dalis). Kai SLD nereikia – statytojas (užsakovas) sprendžia, ar reikalingas projektas.

Taip pat žinotina, kad didesnio kaip 5 m3/per parą našumo objektai priskiriami prie neypatingųjų arba ypatingųjų statinių ir jų statybai visada reikia gauti SLD.

Statybos techninio reglamento STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“ 2 priede pateiktoje lentelėje nurodyti mažiausi leistini sanitariniai atstumai (m) tarp statinių atsižvelgiant į jų paskirtį. Statant vietines nuotekų valyklas iki gyvenamojo namo privaloma išlaikyti 8 metrų atstumą.

Planuojant nuotekų valyklos įrengimo vietą būtina žinoti tai, kad mažiausias leistinas atstumas nuo kaimyno gyvenamojo namo turi būti 8 metrai, o nuo kaimyno sklypo ribos privalu išlaikyti 1 metro atstumą. Jei šie atstumai neišlaikomi, reikalingas besiribojančių sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų rašytinis sutikimas.

Šaltinis: https://www.facebook.com/statybosinspekcija/posts/572963034865518


statreg