Naujienos

Nuo lapkričio 1 d. keičiasi reikalavimai norintiems gauti statybos užbaigimo aktą

2023 10 26

Įsigaliojus naujai statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ (STR) 61.3 papunkčio redakcijai, asmenys, teikiantys prašymus išduoti SUA, kartu su įprastai teikiamais dokumentais ir duomenimis privalės pateikti statytojo (-ų), statinio statybos vadovo, statinio statybos techninio prižiūrėtojo, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo (ypatingųjų statinių statybos atveju) pasirašytą pažymą, patvirtinančią, kad statybos darbai atlikti nenukrypstant nuo statinio projekto ir jo dokumentų, pagal kuriuos atlikti darbai, sprendinių, statinio (jo dalies) normatyvinė kokybė, statybos metu panaudotų statybos produktų ir įrenginių kokybė atitinka statinio projekto, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus (pažymos rekvizitai, patvirtinti Statybos inspekcijos viršininko 2023-10-18 įsakymu Nr. 1V-129, jį rasite) čia.

Nuo lapkričio 1 d. kartu su prašymu išduoti statybos užbaigimo aktą komisijai privaloma pateikti šiuos naujus dokumentus:

 • kultūros paveldo tvarkybos darbų projektą (su leidimu atlikti tvarkybos darbus) (kai jis yra sudėtinė statinio projekto dalis);
 • statinio statybos rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (-ams) (užsakovui (-ams)) aktą (-us);
 • statybos užbaigimo dokumentus, jeigu statinio projekte, pagal kurį išduotas statybą leidžiantis dokumentas, numatyta atskirų statinių ar jų dalių statybą užbaigti ne vienu metu (jei jie išduoti ne per IS „Infostatyba“);
 • jei pasirašyta savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartis, – dokumentą, įrodantį, kad šioje sutartyje nurodyta inžinerinė savivaldybės infrastruktūra pastatyta (įrengta) ir neatlygintinai perduota sutartyje įrašytam savivaldybės infrastruktūros valdytojui;
 • jei savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartyje nustatyta, kad savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka mokama dalimis iki statinių statybos užbaigimo dienos (jei atliekamos atskirų statinių statybos užbaigimo procedūros, – iki pirmojo statinio statybos užbaigimo), – dokumentą (-us), įrodantį (-čius) šios įmokos apskaičiavimą ir sumokėjimą;
 • jei planuojamai ūkinei veiklai atlikta atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, – atrankos išvadą, informaciją apie veiklos mastą, jos fizines ir technines charakteristikas, įgyvendintas reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai mažinimo ir kompensavimo priemones;
 • jei planuojamai ūkinei veiklai atliktas poveikio aplinkai vertinimas, – sprendimą dėl poveikio aplinkai vertinimo, informaciją apie veiklos mastą, jos fizines ir technines charakteristikas, įgyvendintas sprendime nustatytas sąlygas ir reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai mažinimo ir kompensavimo priemones;
 • jei planuojamai ūkinei veiklai nustatyta sanitarinės apsaugos zona, – dokumentą, įrodantį sanitarinės apsaugos zonos įregistravimą į Nekilnojamojo turto registrą.

Daugelis dokumentų, kurie STR 10 priede buvo nurodyti kaip komisijai pateikiami dokumentai, nuo lapkričio 1 d. yra perkeliami prie kartu su prašymu išduoti statybos užbaigimo aktą pateikiamų dokumentų (pvz., požeminių inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos, statybos proceso dalyvių privalomuosius draudimus patvirtinančių dokumentų kopijos, užregistruoto geriamojo požeminio vandens gręžinio paso kopija ir kt.). Tai reiškia, kad šiuos dokumentus reikės pateikti iš karto keliant prašymą IS „Infostatyba“.

Komisijai tiesiogiai (ne per IS „Infostatyba“) turės būti pateikiami popieriniai statybos darbų žurnalai, panaudotų statybos produktų eksploatacinių savybių deklaracijos, akredituotų įstaigų bandymų dokumentai, įrodantys plieninių konstrukcijų priešgaisrinės dangos (dažų, tinko, vatos ir kt.) storio ir sudėties atitiktį techninėms specifikacijoms.

Atkreipiame dėmesį, kad nuo lapkričio 1 d. komisijai nebereikės teikti šių dokumentų:

 • statytojo pasirašytos laisvos formos pažymos, patvirtinančios, kad statinio projekto, pagal kurį buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, sprendiniai nebuvo keičiami (jei jie nebuvo keičiami);
 • statytojo pasirašytos laisvos formos pažymos apie atliktus statinio projekto, pagal kurį buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, pakeitimus, atskirai aprašant esminių statinių projekto sprendinių pakeitimus ir nurodant motyvus, kodėl juos pakeitus nereikėjo gauti naujo statybą leidžiančio dokumento;
 • dokumentų, kurie teikiami komisijai, sąrašo.

Nuo lapkričio 1 d. kai kurie SUA surašymo atvejai nesikeičia. Statybos užbaigimo aktas išduodamas:

 • užbaigus ypatingųjų statinių, kurių statybai buvo išduoti leidimas statyti naują statinį, leidimas rekonstruoti statinį;
 • užbaigus statinių, kuriems išduotas leidimas atnaujinti (modernizuoti) pastatą;
 • užbaigus daugiabučio namo šildymo ir apsirūpinimo karštu vandeniu bendrosios inžinerinės sistemos pertvarkymą (visame pastate ar jo dalyje pakeitus šildymo būdą, prisijungus prie centralizuotų šilumos perdavimo tinklų ar atsijungus nuo jų), taip pat kai šie darbai atliekami kartu su kitais kapitalinio ar paprastojo remonto darbais.

Šaltinis https://vtpsi.lrv.lt/lt/naujienos/nuo-lapkricio-1-d-keiciasi-reikalavimai-norintiems-gauti-statybos-uzbaigimo-akta/?fbclid=IwAR1mKA23y1cCd1tCC5ACwRD53xPCJxE_LZQUaiGBBRoX5vioYNZm9LMC2ww


statreg