Naujienos

Oro kondicionierių montavimas daugiabučiame name

2023 05 02

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija primena, ką privalu žinoti kiekvienam gyventojui, norinčiam įsirengti oro kondicionierių daugiabučiame name.
Pirmiausia svarbu žinoti tai, kad statinio paprastojo remonto tikslas – atnaujinti esamą statinį, jo nerekonstruojant ir kapitališkai neremontuojant. Į šią statybos rūšį patenka visi statybos darbai, nenurodyti VI ir VII skyriuose, tarp jų: 12 papunktyje nurodyti statybos darbai (jų tarpe apdailos darbai), atliekami nekeičiant, nešalinant, neįrengiant, nestiprinant ir nesilpninant laikančiųjų konstrukcijų (pagal Statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 12 punktą).
???? Taigi, vadovaujantis Statybos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 5 punktu ir Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 3 priedo 4.1 papunkčiu, statybą leidžiantis dokumentas (SLD) privalomas, kai paprastojo remonto darbais keičiama ypatingojo ir neypatingojo daugiabučio namo išvaizda šiuose papunkčiuose nurodytose teritorijose.
Tuo pačiu pažymime, kad pastato išvaizdos keitimu laikoma:
✔️ didesnės kaip 0,01 m3 tūrio įvairios įrangos, inžinerinių sistemų ar konstrukcijų tvirtinimas ant pastato fasado ar šlaitinio stogo;
✔️ įvairios įrangos, inžinerinių sistemų ar konstrukcijų, iškylančių daugiau kaip 1 metrą virš pastato plokščiojo stogo parapeto, tvirtinimas ant pastato plokščiojo stogo;
✔️ Kultūros vertybių registre nurodytų kultūros paveldo statinio vertingųjų savybių keitimas (pagal STR 1.05.01:2017 3 priedo 5 punktą).
Taip pat primename, kad pagrindinės pastato konstrukcijos, tarp jų ir išorinės sienos, yra priskiriamos bendrosioms pastato konstrukcijoms – pastato bendrojo naudojimo objektams. Taigi, pastato bendrojo naudojimo patalpos, pagrindinės pastato konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė techninė ir kita įranga, taip pat kitas turtas, priklausantis daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise yra bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektai. Todėl sprendimai dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo, taip pat dėl naujų bendrojo naudojimo objektų sukūrimo ir disponavimo jais klausimų, priimami butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma, jeigu įstatymuose nenustatyta kitaip.
???? Apibendrinant teigtina, kad oro kondicionierių įrengimui (išorinio kondicionieriaus bloko ir kitų kondicionavimo sistemos elementų tvirtinimui) ant ypatingųjų ar neypatingųjų daugiabučių gyvenamųjų namų sienų ar (šlaitinio ar sutapdinto, jei įranga iškyla daugiau kaip 1 metrą virš parapeto) stogo ir kai daugiabutis namas yra bent vienoje iš Statybos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 5 punkte ar statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 3 priedo 4.1 punkte nurodytoje teritorijoje, privaloma parengti projektą ir gauti SLD. Kitais atvejais rengti projektą ir gauti SLD neprivaloma, tačiau visais atvejais privaloma turėti namo butų ir kitų patalpų savininkų daugumos sutikimą.
Jei kondicionieriaus išorinis blokas sumontuotas šalia fasado (netvirtinant prie fasado) ant balkono grindų ir kondicionierius nebus tvirtinamas nei prie pastato išorinės sienos, nei prie balkono (fasado elemento) plokštės, žinotina, kad:
➡️ kondicionieriaus išorinio bloko pastatymas daugiabučio namo balkone, išorės sienoje padarant angą, reikalingą kondicionavimo sistemos įrengimui, kai bet kuris angos matmuo ne didesnis už atitvaros storį, laikytinas statinio paprastuoju remontu;
➡️ kondicionieriaus išorinio bloko pastatymas ant daugiabučio namo balkono grindų, jo netvirtinant prie balkono plokštės, nelaikytinas daugiabučio namo išvaizdos keitimu ir tokiems paprastojo remonto darbams atlikti SLD neprivalomas, jei kitų kondicionavimo sistemos elementų įrengimas nekeičia pastato išvaizdos, kaip nurodyta statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 3 priedo 5 punkte;
➡️ kai neprivaloma gauti SLD, neprivaloma rengti ir statinio projektą (šiuo atveju – paprastojo remonto aprašą);
➡️ norint daugiabučio namo išorės sienoje padaryti angą, reikalingą kondicionavimo sistemos įrengimui, reikia turėti namo butų ir kitų patalpų savininkų daugumos sutikimą Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka.

statreg